Chính thức bãi nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng, cho sư Thích Thanh Toàn xả giới hoàn tục

09/10/2019 09:14

Theo Baodatviet.vn