Quỳnh búp bê

My sói 'hôn tụt lưỡi' Cảnh và nhiều cảnh nóng khác của 'Quỳnh búp bê' đã bị cắt

My sói 'hôn tụt lưỡi' Cảnh và nhiều cảnh nóng khác của 'Quỳnh búp bê' đã bị cắt

Việc tiết chế các cảnh quay bạo lực và các cảnh nóng khi lên sóng của 'Quỳnh búp bê' được xem là phù hợp.